Wikia Logos
Advertisement

23/08/2009 - 30/09/2015[]

Bóng Đá TV logo 2009-2015
Bóng đá TV logo chính 2009

Logo hình hiệu

23/08/2009 - 07/01/2011[]

Bóng Đá TV logo 2009-2011

08/01/2011 - 31/10/2011[]

Bóng Đá TV logo 2011

23/08/2009 - 13/10/2017[]

Bóng Đá TV logo 2009-2017

01/11/2011 - 30/11/2011 (VCTV); 01/12/2011 - 06/05/2013 (VCTV, cho sóng SD)[]

01/11/2011 - 30/11/2011 (VCTV, logo chính và màn hình); 01/12/2011 - 06/05/2013 (VCTV, logo chính cho sóng SD); 01/12/2011 - 31/12/2012 (VCTV, logo màn hình cho sóng SD)[]

Bóng Đá TV logo 2011-2012

01/01/2013 - 21/02/2013 (VCTV, logo màn hình cho sóng SD)[]

Bóng Đá TV logo 01-2013

21/02/2013 - 06/05/2013 (VCTV, logo màn hình cho sóng SD)[]

Bóng Đá TV logo 2013

01/12/2011 - 06/05/2013 (VCTV, logo chính và màn hình cho sóng HD)[]

Bóng Đá TV VCTV

01/12/2011 - 06/05/2013 (HD, VCTV)[]

Bóng Đá TV HD VCTV

Logo chính

Bóng Đá TV HD VCTV logo

Logo màn hình

07/05/2013 - 14/10/2017 (HD)[]

Bóng Đá TV HD logo 2013-2017
Bóng Đá TV HD logo 2013-2017 bản 2
Bóng Đá TV HD 2013-2017
Bóng Đá TV HD 2013-2017 bản 2

14/10/2017 - 06/09/2021[]

Bóng Đá TV logo 2017-2021

14/10/2017 - 06/09/2021 (HD)[]

Bóng Đá TV HD 2017-2021
Bóng Đá TV HD logo 2017-2021
Bóng Đá TV HD logo 2017-2021 bản 2
Advertisement