Wikia Logos
Advertisement

SCTV HD Hài[]

01/09/2011 - 30/09/2017[]

SCTV HD Hài logo

SCTV1 HD[]

01/10/2017 - 16/04/2022[]

SCTV1 HD

Logo chính bản 1

SCTV1 HD bản 2

Logo chính bản 2 và màn hình

SCTV1 HD logo

Logo chính bản 3

Thời lượng phát sóng của SCTV1 HD[]

SCTV HD Hài[]

  • 01/11/2011 - 30/09/2017: 24/24h hàng ngày.

SCTV1 HD[]

  • 01/10/2017 - 16/04/2022: 24/24h hàng ngày.
Advertisement