Wikia Logos
Advertisement

11/01/2016 - 25/02/2016 (Thử nghiệm); 26/02/2016 - nay (Chính thức); 11/01/2016 - 05/07/2024 (VTVcab 13 Home Shopping); 01/11/2019 - nay (SCTV10); 01/01/2022 - 15/09/2023 (VTVcab 14); 05/11/2023 - 31/12/2023 (VTVcab 11)[]

VTV Hyundai Home Shopping
VTV Hyundai Home Shopping slogan

21/01/2021 - 21/02/2021 (cho logo Tết của VTVcab 13 Home Shopping và SCTV10); 10/01/2022 - 10/02/2022 (cho logo Tết của VTVcab 13 Home Shopping, VTVcab 14SCTV10)[]

VTV Hyundai Home Shopping 2021
Advertisement