Wikia Logos
Advertisement

Ban biên tập Truyền hình Đa phương tiện - Đài Truyền hình Việt Nam (trước ngày 08/09/2022 là Ban biên tập Truyền hình Cáp - Đài Truyền hình Việt Nam, tiếng Anh: Vietnam Television Pay TV Content Department, viết tắt VTVpcd) là Trung tâm Truyền hình đa phương tiện trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

07/05/2013 - nay[]

VTVpcd logo
VTVpcd logo no slogan
VTVpcd
VTVpcd no slogan
VTVpcd bản 2
VTVpcd no slogan bản 2
Advertisement