Logopedia
Advertisement

Eyewitness News (first era)[]

1973-1976[]

Ten Eyewitness News 1973

Eyewitness NewsHour[]

1976-1978[]

Eyewitness NewsHour 1976

Eyewitness News (second era)[]

1978-1980[]

TEN Eyewitness News 1978

1980-1983[]

Ten Eyewitness News 1973

Ten Eyewitness News Sydney (first era)[]

1983-1985[]

Ten Eyewitness News 1984

1985-1987[]

Ten Eyewitness News 1985

1987-1988[]

Ten Eyewitness News 1987

1988[]

Ten Eyewitness News 1988

Ten News Sydney (first era)[]

1988-1989[]

Ten News 1988

Ten Eyewitness News Sydney (second era)[]

1989-1990[]

TenNews1989

Ten News Sydney (second era)[]

1990-1991[]

Ten News 1990

Ten Eyewitness News Sydney (third era)[]

1991[]

Ten Eyewitness News 1991

1991-1994[]

822DAD67-B448-4BB7-893F-568B807C6036

Ten News Sydney (third era)[]

1994-1997[]

Ten News 1994

1997-2000[]

24860789-6A86-4665-830B-8CBC6E171FD2

2000-2005[]

18EE5318-11B6-4829-85A7-BA21CD94A4EB

2005-2008[]

9D267FFA-A98A-44C4-B0FB-E206D6C672AA

2008-2012[]

Australia's 10 News Video Open From 2008

2012-2013[]

Ten News logo 2012-

2013[]

Ten News logo blue

Ten Eyewitness News Sydney (fourth era)[]

2013-2018[]

Ten Eyewitness News Sydney

10 News First Sydney[]

2018-present[]

10 News First 2018


Advertisement