FANDOM


Dolby System

1976–1992

DOLBY SYSTEM

Dolby B NR

1979–present

Dolby B NR

2007–present

Dolby B NR R90x60

Dolby B NR HX Pro

1983–present

Dolby b noise reduction hx pro logo

2007–present

Dolby B NR HX Pro R90x60

Dolby B-C NR

1979–2007

Dolby B-C NR logo

Dolby S NR

1984–2007

Dolby S NR

Dolby S NR HX Pro

1986–1991

Dolby S Noise Reduction HX Pro

Dolby B-C-S NR

1991–1995

Dd-dolby-bcs-nr-74800946

Dolby B-C-S NR HX Pro

1995–1996

Dd-dolby-bcs-nr-hx-pro-74048680

Dolby SR

1996–2007

Dolby SR logo