FANDOM


KVTV

1953–196?

KVTV 9 2

196?–1967

KVTV 1960s
Screen Shot 2016-10-20 at 11.21.49 PM

KCAU-TV

1967–1969

S-l1600-16-1

1969-1979

Kcau0969
KCAU 1969

1979–1986

=== 1986–1996
KCAU (1987-1996) and KCAN (1987-1996)

1996–2001

Kcau051998 slate

2001–2006

Kcau10pSa08202005 01id

2006–2017

2017–present

KCAU 9 News


KCAU-9 logo (1982-1986) (9-8-2018)