FANDOM


SanomaWSOY

1999-2008

SanomaWSOY logo

Sanoma

2008-2013

Sanoma logo

2013-present

Sanoma logo 2013

Designed by e-Types