Logopedia
Advertisement

SanomaWSOY

1999-2008

SanomaWSOY logo.png

Sanoma

2008-2013

Sanoma logo.png

2013-present

Sanoma logo 2013.png

Designed by e-Types


Advertisement