FANDOM


CVTV2

2004-2011

CVTV2 (VTV5 TNB) logo

VTV Cần Thơ 2

01/01/2013-31/12/2015

VTV Cần Thơ 2 logo (2013-2015)

On December 31, 2015, it is announced that VTV Huế, Đà Nẵng, Phú Yên and Cần Thơ 1 and 2 will merge into VTV5 Tây Nam Bộ on January 1, 2016.

VTV5 Tây Nam Bộ

01/01/2016-present

Vtv5tnb logo

01/01/2016-22/11/2019 (HD)

VTV5 Tây Nam Bộ logo


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.