FANDOM


1986-1988

Xou da Xuxa 1986

PNG Version

Xou da Xuxa 1986

Official Version

Album Version (1986)

Xou da Xuxa album CD 1986

Album Version

1988-1989

Xou da Xuxa 1988

PNG Version

Xou da Xuxa 1988

Official Version

1989-1993

Xou da Xuxa 1989 1990-93

1989-1990

Xou da Xuxa 1989

1990-1993

Xou da Xuxa 1990

Spin-Off

Paradão da Xuxa (1992)

Paradão da Xuxa

Other Colors